Abschlussprüfungen 2022


17. Mai 2022:                  Abschlussprüfung Deutsch (G- und M-Niveau)

 

19. Mai 2022:                  Abschlussprüfung Mathematik (G- und M-Niveau)

 

24. Mai 2022:                  Abschlussprüfung Englisch (G- und M-Niveau)

 

31. Mai 2022:                  Abschlussprüfung Wahlpflichtfach (M-Niveau)